Browsing Category

October 20, 2023

LambdaTest Launches New Auto-Heal Feature to Enhance Test Reliability

LambdaTest’s Auto-Heal aims to streamline software testing by automatically adapting tests to changes in applications, offering reliability, eliminating flaky tests, and reducing maintenance, providing a solution to common challenges in automated testing. San Francisco ,

Evergreen and CIP team up to explore green shipping fuels

Evergreen targets to achieve net-zero by 2050 in line with the International Maritime Organization’s GHC strategy. To do so, Evergreen has teamed up with the world’s largest fund manager within greenfield renewable energy, Copenhagen Infrastructure

การลดการปล่อยคาร์บอนในการผลิตเหล็กกล้าจะกำหนดนิยามใหม่ของห่วงโซ่อุปทานภายในปี 2050

รายงานของ Wood Mackenzie ระบุว่าจะเกิดศูนย์กลางใหม่ในอุตสาหกรรมโลหะ เนื่องด้วยความพยายามในการลดการปล่อยคาร์บอนของอุตสาหกรรมเหล็กกล้า กรุงลอนดอน ฮุสตัน และสิงคโปร์, Oct. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — จากรายงาน Horizons ฉบับล่าสุดของ Wood Mackenzie บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมเหล็กกล้ามีแนวโน้มที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อมีการเร่งดำเนินความพยายามในการลดการปล่อยคาร์บอน รายงานดังกล่าวมีชื่อว่า Metalmorphosis: การลดการปล่อยคาร์บอนกำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าอย่างไร ซึ่งเน้นที่การเกิดศูนย์กลางใหม่ของอุตสาหกรรมโลหะ รวมถึงการเปลี่ยนโฉมการผลิตเหล็กกล้าและรูปแบบการซื้อขายในระดับโลก รายงานฉบับล่าสุดของ Wood Mackenzie ระบุว่าเทคโนโลยีเตาอาร์คไฟฟ้า (Electric-arc Furnace – EAF) ซึ่งเพิ่มการใช้วัตถุดิบสีเขียว และวิวัฒนาการของนโยบายด้านการปล่อยคาร์บอนจะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้ การผลิตโดยใช้ EAF ซึ่งเน้นการปล่อยคาร์บอนต่ำมีส่วนในการผลิตเหล็กกล้าคิดเป็น 28% ของทั้งโลก และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 50% ภายในปี 2050 ซึ่งการบรรลุเป้าหมายนี้จำเป็นต้องมีการลงทุนมูลค่า 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ การเปลี่ยนไปสู่การผลิตเหล็กกล้าที่ปล่อยคาร์บอนน้อยลงจะกระตุ้นอุปสงค์สำหรับวัตถุดิบสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น DRI (Direct Reduced Iron – เหล็กที่ถลุงด้วยวิธีรีดิวซ์โดยตรง) […]

Laskar Merah Putih condemns killing of 7 Yahukimo gold miners

Jayapura, Papua (ANTARA) – The Laskar Merah Putih (Red-and-White Paramilitary) has condemned the killing of 7 traditional gold miners by a Papuan separatist group operating in Yahukimo district, Papua Pegunungan province.”We appeal to the